111 Phút
2016
Vua Bài 3 : Phát Tài

From Vegas to Macau

122 Phút
2008
Chạng Vạng

Twilight

110 Phút
2013
Cuồng Vũ Phái

The Way We Dance

130 Phút
2009
Chạng Vạng 2 : Trăng

The Twilight Saga: N

117 Phút
2011
Chạng Vạng 4 : Hừng

The Twilight Saga: B

124 Phút
2010
Chạng Vạng 3 : Nhật

The Twilight Saga: E

90 Phút
2000
Tiểu Đảo

The Isle

95 Phút
2014
Kỳ Nghỉ Tuyệt Vời

What We Did on Our H

94 Phút
2016
118 Phút
2015
Thợ May Trả Thù

The Dressmaker

111 Phút
2015
94 Phút
2014
Bảy Lần Lươn Lẹo

The Seventh Lie