127 Phút
2015
121 Phút
2015
104 Phút
2015
Sóng Thần

The Wave

87 Phút
2015
90 Phút
2015
83 Phút
2015
114 Phút
2015
Khe Nứt San Andreas

San Andreas

84 Phút
2008
98 Phút
2014
Thảm Họa Sinh Học

Parts Per Billion

132 Phút
2014
93 Phút
2014
135 phút
2003