96 Phút
2016
Ngọa Hổ Tàng Long 2

Crouching Tiger, Hid

89 Phút
1996
Đại Nội Mật Thám

Forbidden City Cop

155 Phút
2015
Vịnh Xuân Song Sát Đ

The Final Master

86 Phút
2015
103 Phút
2015
Nhiếp Ẩn Nương

The Assassin

102 Phút
2006
123 Phút
2015
102 Phút
2011
Thanh Xà Bạch Xà

The Sorcerer And The

100 Phút
2012
Võ Đang

Wu Dang

122 Phút
2012
Nghịch Chiến

The Viral Factor

94 Phút
2006
Long Hổ Môn

Dragon Tiger Gate

104 Phút
2013
Người Bảo Vệ 2

The Protector 2 - To